Prezentare parteneri

Beneficiar - Universitatea POLITEHNICA din București

image001Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior tehnic din România, fiind situată în clasamentul SCOPUS pe poziția 465, între cele 2.700 universități clasificate, pe poziția 8 între universitățile din Europa Centrală și de Est și pe locul I între universitățile din România, pe criterii care iau în considerație: lucrările indexate în baza de date Scopus, relevanța acestora pentru domeniile științifice respective, contribuția universității la procesul internațional, calitatea resurselor științifice în care sunt publicate lucrările științifice. Universitatea își asumă statutul de universitate de cercetare avansată și educație. Misiunea asumată este gândită ca o intersecție a educației, prin formarea profesională, a cercetării științifice, prin producerea cunoașterii și a inovării, ca principale obiective ale societății și economiei bazate pe cunoaștere.

De asemenea, universitatea își asumă conceptul de universitate inovatoare atât în ceea ce privește formarea capitalului uman, prin care se condiționează capacitatea de inovare a unei țări, cât și în ceea ce privește cercetarea științifică producătoare de cunoaștere și prin inovațiile și adaptările tehnologice care condiționează creșterea economică a țării. Prin dimensiunea culturală, universitatea își păstrează importanță majoră în cultivarea identității naționale, a coeziunii sociale și a unei culturi instituționale distincte. Universitatea are o experiență de peste 195 de ani în învățământul superior, experiența dobândită printr-o activitate didactică și de cercetare de înaltă calificare, desfășurată în săli de curs, laboratoare didactice și de cercetare, beneficiind de infrastructura și de resursele umane necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri europene și implementării în bune condiții a acestora.

De asemenea, Universitatea POLITEHNICA din București dispune de capacitatea de a gestiona bugete, fapt demonstrat prin implementarea a peste 80 de proiecte finanțate din programele POSDRU și POSCCE. Universitatea organizează în mod tradițional și gratuit, de peste 8 ani, cursuri pregătitoare la matematică, fizică și chimie, adresate cu precădere elevilor de liceu din clasa a XII-a. Aceste cursuri se desfășoară, în fiecare an, în fiecare sâmbătă, după un program afișat pe paginaweb. Cursurile vin în întâmpinarea firească și a cererii constant crescătoare din partea elevilor atât pentru o pregătire suplimentară în vederea susținerii examenului de bacalaureat, cât și pentru o acomodare firească cu tipologia examenului de admitere din universitate. - www.upb.ro

Partener 1 - Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

image003Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituție publică de învățământ superior, care asigură un cadru de interferențe multiculturale, multilingve și interconfesionale, realizând pregătirea în condiții de egalitate în limbile minorităților. Misiunea universității este să promoveze și să susțină în comunitatea locală, regională, națională și internațională dezvoltarea unor componențe și calificări viabile pentru piața muncii. Strategia de cercetare a universității încurajează dezvoltarea cercetării fundamentale și cercetării aplicate cu caracter multi și interdisciplinar, a inovării și transferului tehnologic.

Totodată,domeniile prioritare în activitatea de cercetare a partenerului au fost stabilite în concordanță cu prioritățile de cercetare formulate în cadrul programelor europene și în acord cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către autoritățile naționale: sisteme nanostructurate și artificiale; procese și (bio)tehnologii la scară nanometrică, lumi virtuale, informatică aplicată, bio-informatică, analize în baze de date, dezvoltare durabilă: resurse naturale, dezvoltare economică, socială și ecologică; calitatea vieții și a mediului; valori și comportamente socio-umane, integrare prin religie și cultura.

În acest moment partenerul reprezintă unul dintre cei mai importanți actori în domeniul accesării fondurilor nerambursabile, având calitatea de beneficiar al unui număr de 30 proiecte și calitatea de partener într-un număr de 39 proiecte finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, ce totalizează 642.196.754 lei. Pe lângă proiectele finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, universitatea a obținut finanțări nerambursabile în valoare totală de 40.757.134,38 lei în cadrul a 11 proiecte finanțate în cadrul altor programe, cum ar fi: Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Programul Operațional Sectorial Mediu, Programul Operațional Regional, Programul de Cooperare Transnaționala Sud-Estul Europei, INTERREG IV C, Daphne III, Comisia Europeană - Directoratul General pentru Educație și Cultură - Unitatea pentru Sport, Comisia Europeană - Directoratul General pentru Justiție. - www.ubbcluj.ro

Partener 2 - Universitatea de Vest din Timișoara

image005Universitatea de Vest din Timișoara este o instituție de învățământ superior cu o bogată experiență în oferirea programelor de formare a resurselor umane și de cercetare științifică, având programe recunoscute la nivel național, dar și internațional. În prezent, universitatea oferă posibilitatea participării la formare în 11 domenii, la nivelul fiecărui domeniu existând mai multe specializări. Universitatea este o instituție de învățământ superior orientată către necesitățile mediului economico-social, cerințele reale ale partenerilor sociali, entități economice, instituții publice și organisme ale societății civile.

Astfel, relevanța solicitantului în ceea ce privește domeniul proiectului reiese și din implementarea de proiecte cu caracter național, în dezvoltarea sistemului educațional propriu prin accesarea de burse doctorale și postdoctorale, facilitarea tranziției de la școală la viața activă a studenților prin programe de practică în cadrul întreprinderilor naționale și internaționale, înființarea de specializări în limbi străine, dezvoltarea cadrelor didactice universitare prin mobilități în străinătate, precum și formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar prin intermediul unor programe acreditate. - www.uvt.ro

Partener 3 - Centrul de Dezvoltare Socială T&CO

image007Centrul de Dezvoltare Socială T&CO este o organizație neguvernamentală ce are ca scop să contribuie la dezvoltarea socială durabilă a comunității locale și naționale prin elaborarea, promovarea, dezvoltarea și implementarea de programe culturale, prin intermediul activităților de educație permanentă, formare, specializare, proiecte ce vizează activități sociale, promovarea culturii și a tradițiilor naționale, organizarea de mese rotunde, conferințe, simpozioane.

De asemenea, ONG-ul realizează permanent activități educative prin cursuri de formare și perfecționare, de promovare și susținere a proiectelor culturale, învățământ în domeniul cultural, organizarea de colocvii, simpozioane pe teme de profil, editarea și tipărirea de publicații, consultanță pentru accesarea surselor de finanțare, pentru programe și proiecte de dezvoltare socială, în domeniul relațiilor publice și al comunicării. În prezent desfășoară cursuri IT și de limba germană. Prin proiectele sale, organizația asigură o infuzie permanentă și necesară de educație, atât pentru noua generație, cât și pentru toate categoriile de vârstă.

Organizația colaborează cu Fundația Academică Petre Andrei-FAPA, Universitatea Petre Andrei din Iași, Liga Studenților ALSUPA, precum și cu alte instituții publice sau nonguvernamentale din regiunea de nord-est a României. Este asociație membră a Rețelei Naționale CSR Investitori în Oameni. Are o vastă experiență în organizarea activităților de formare profesională, prin membrii săi care sunt traineri la cursurile de Managementul Resurselor Umane (MRU), autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), având certificate de formatori, precum și economie socială. - www.centruldezvoltaresociala.ro

JoomShaper