Prezentare FSE POSDRU 2007 - 2013

Fondul Social European
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Fondul Social European (FSE) este principalul instrument financiar comunitar de implementare a Strategiei Europene de Ocupare a Forței de Muncă, strategie ce legitimează perspectiva și cadrul național de implementare a Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.


Fondul Social European susține, în mod prioritar:

 • creșterea adaptabilității lucrătorilor și întreprinderilor;
 • creșterea accesului și a participării pe piața muncii;
 • promovarea incluziunii sociale prin lupta împotriva discriminării și facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele dezavantajate;
 • investițiile în capital uman, în special prin îmbunătățirea sistemelor de educație și formare;
 • acțiuni având drept scop dezvoltarea capacității instituționale și a eficienței administrațiilor publice, la nivel național, regional sau local.


Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) stabilește și asumă direcțiile prioritare de acțiune necesare pentru abordarea politicii Uniunii Europene în domeniile pieței muncii, educației și incluziunii sociale. Programul este transpus într-un set de axe prioritare și domenii majore de intervenție, care adresează punctele slabe ale dezvoltării resurselor umane din România.

POSDRU vizează, astfel, implementarea asistenței financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, în cadrul Obiectivului Convergență, pentru perioada de programare 2007 – 2013.

Intervenția FSE în România sprijină atingerea obiectivului general al POSDRU, privind „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă a 1.650.000 de persoane”.

Următoarele obiective specifice contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU:

 • promovarea educației și informării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și cercetării;
 • promovarea culturii antreprenoriale și creșterea calității și productivității muncii;
 • facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii;
 • dezvoltarea unei piețe a muncii modernă, flexibilă și inclusivă;
 • promovarea (re)inserției pe piața muncii a persoanelor inactive, inclusiv în mediul;
 • îmbunătățirea Serviciului Public de Ocupare;
 • facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii.

Axele prioritare ale POSDRU

Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, urmărește să sprijine dezvoltarea unor traiectorii flexibile de învățare pe tot parcursul vieții și să îmbunătățească accesul la educație și formare profesională prin furnizarea de educație și formare inițială și continuă modernă și de calitate, incluzând învățământul superior și cercetarea.

Axa prioritară 2: „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” își propune să faciliteze tranziția de la școală la locul de muncă prin creșterea relevanței educației și formării profesionale pentru piața muncii și prin îmbunătățirea nivelului de calificare a angajaților, în perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți, în contextul societății bazate pe cunoaștere.

Axa prioritară 3: „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor” urmărește îmbunătățirea adaptabilității, atât a întreprinderilor, în special a microîntreprinderilor și IMM-urilor, cât și a angajaților, la mediul economic în schimbare și la provocările globalizării.

Axa prioritară 4: „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare” vizează modernizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă va fi abordată la nivel național, pentru a îmbunătății calitatea serviciului public de ocupare furnizate, făcându-le mai vizibile și mai accesibile pentru beneficiari - șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatori.

Axa prioritară 5: „Promovarea măsurilor active de ocupare” se referă la măsurilor destinate creșterii ratei de ocupare, prin atragerea și susținerea a cât mai multe persoane pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale, facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată și sprijinirea ocupării formale.

Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale” urmărește dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personală, atât în scopul consolidării motivației pentru participarea la educație și formare profesională, cât și în vederea integrării grupurilor vulnerabile pe piața muncii.

Axa prioritară 7: „Asistență tehnică” finanțează acțiuni de sprijinire a Autorității de Management pentru Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane și a Organismelor Intermediare în implementarea, monitorizarea și evaluarea Programului, precum și pentru informarea beneficiarilor cu privire la domeniile în care poate fi accesat FSE.

Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale

Axa prioritară 6 urmărește dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personală. Scopul final al acestei axa este facilitarea accesului pe piața muncii și promovarea unei societăți inclusive și coezive bazate pe înțelegerea și respectarea la nivel general a drepturilor omului.

Incluziunea socială poate fi realizată cu succes numai folosind o abordare complexă, care se adresează tuturor aspectelor (ocupare, educație, locuință, îngrijirea sănătății, protecție socială etc.) și, în același timp, utilizând resursele disponibile în mod eficient și concentrat. Totuși, coordonarea eficientă poate fi obținută în cazul în care toți actorii relevanți sunt interesați, conștienți de beneficiile și scopurile unei astfel de acțiuni sincronizate și doresc să fie implicați. Aceasta se poate obține prin furnizarea unui acces adecvat la serviciile de bază (apă, electricitate etc.), la informare, cât și prin asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru a avea acces la toate oportunitățile oferite de societate.

În cadrul acestei axe vor fi sprijinite acțiuni care au în vedere promovarea economiei sociale, dezvoltarea de rețele integrate pentru servicii sociale, îmbunătățirea accesului și participării grupurilor vulnerabile la educație și pe piața muncii, promovarea egalității de șanse între femei și bărbați pe piața muncii, precum și dezvoltarea și susținerea inițiativelor transnaționale care pun accent pe o piață inclusivă a muncii.

O atenție specială va fi acordată proiectelor integrate care presupun un număr mare de participanți din rândul grupurilor vulnerabile: persoane de etnie romă, tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului, persoane cu dizabilități, femei, persoane cu risc sporit de marginalizare sau excluziune socială, inclusiv persoane în detenție sau aflate anterior în detenție, dependenți de droguri, persoane cu dizabilități mintale, femei, familii cu mai mult de doi copii – inclusiv familiile monoparentale, copii în situații de risc, persoane fără adăpost, persoane infestate cu virusul HIV/SIDA, victime ale violenței domestice.

Domeniul major de intervenție: 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”

Acest domeniu major de intervenție vizează dezvoltarea și promovarea principiului egalității de șanse și de gen în societatea românească. Este încă necesar să fie eliminate practicile discriminatorii bazate pe criterii precum gen, origine etnică, dizabilități, vârstă etc. Inegalitățile structurale între femei și bărbați sunt încă prezente, deși au fost adoptate anumite acte normative, cum ar fi, de exemplu, cele referitoare la plata egală a salariilor. În pofida procedurilor legale, de facto femeile sunt încă victime ale discriminării și hărțuirii sexuale.

Sunt necesare acțiuni pozitive pentru o mai bună promovare a femeilor pe piața muncii pentru a obține slujbe mai multe și mai bune, inclusiv în domenii ocupate în mod tradițional de bărbați. Pentru a facilita integrarea/reintegrarea și menținerea pe piața muncii vor fi dezvoltate și furnizate servicii de îngrijire pentru membrii de familie aflați în întreținere, în vederea reconcilierii vieții de familie cu activitatea profesională.

Asigurarea și promovarea tratamentului și accesului egal pe piața muncii pentru femei și bărbați constă în intervenții nu numai în domeniul economiei și educației, dar și în vederea conștientizării drepturilor egale, în domeniul legislației muncii și în depășirea stereotipurilor culturale, impunând un mod specific de a înțelege rolurile sociale pe care femeile și bărbații trebuie să le joace. Schimbările economice, sociale și tehnologice arată că diviziunea tradițională a rolurilor nu mai corespunde situației actuale și se impun cu necesitate intervenții specifice, inclusiv dezvoltarea și promovarea activităților în parteneriat.

JoomShaper