Descriere cursuri de formare profesională continuă

CALIFICAREA - Factor de stabilitate economicăși socială, care facilitează accesul egal pe piața muncii, prin participarea femeilor la programe de calificare în domeniul industriei și cel al serviciilor

Participarea la cursurile de formare profesională continuă este dată de necesitatea obţinerii unei calificări corespunzătoare exigenţelor actuale alepieței muncii.

Ce presupun programele de fomare profesională continuă (FPC)?

Conform procedurilor si prevederilor legislative în vigoare, programele de formare profesională continuă sunt alcatuite din două componente principale, interdependente și complementare, după cum urmează:

  • pregătire teoretică (1/3 din totalul orelor de curs);
  • instruire practică (2/3 din totalul orelor de curs).

Atât activitatea de pregătire teoretică, cât și cea de pregătire practică se desfășoară sub îndrumarea formatorilor. Totodată, este obligatoriu ca înainte de începerea pregătirii practice să se realizeze instructajul privind protecția muncii.

Programele de calificare se împart în trei niveluri, în funcție de complexitatea calificării și numărul de ore necesar pentru dobândirea tuturor competențelor asociate:

  • calificare nivel 1 – 360 ore, din care 120 ore teorie și 240 ore practică;
  • calificare nivel 2 – 720 ore, din care 240 ore teorie și 480 ore practică;
  • calificare nivel 3 – 1080 ore, din care 360 ore teorie și 720 ore practică.

Pregatirea teoretică

  • asimilarea de către cursanți a noțiunilor teoretice asociate calificării studiate;
  • însușirea de către cursanți a conceptelor de bază ale domeniului respectiv și a termenilor specifici.

 

Pregătirea practică

  • cursantul dobândește abilitățile și deprinderile necesare pentru parcurgerea cu succes a tuturor activităților asociate calificării. Această etapă, în principiu, se desfășoară în condiții reale de muncă sau similare, în spații dotate corespunzător și cu materiale specifice domeniului în care se încadrează cursul de formare.

Organizare

  • maxim 28 de persoane/grupă pentru pregătirea teoretică;
  • maxim 14 persoane/grupă pentru pregătirea practică.

Certificare

În urma finalizării cursurilor de calificare se vor desfășura examenele de certificare.

Programele sunt certificate de  Ministerul Educației Naționale și de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, conform Ordonanţei Guvernului României nr.129 din 2000 şi sunt autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări(ANC).

examenul de certificare

Comisia de evaluare este mixtă,formată din reprezentanți ANC și titularii de curs.

Se eliberează certificatul de absolvire, însoțit de suplimentul descriptiv, ce confirmă competențele dobândite care se regăsesc în standardul ocupațional specific fiecărei calificări.

 

JoomShaper